Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

System monitorowania oraz oceniania aktywności i postępów uczniów

| 14.04.2020

System monitorowania oraz oceniania aktywności i postępów uczniów
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
w okresie funkcjonowania kształcenia na odległość.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz. U.
z 2020 r., poz. 493)

I. Sposób realizacji zdalnego nauczania.

 1. Kształcenie na odległość  obejmuje:

a)      przygotowanie i udostępnianie uczniom materiałów edukacyjnych,

b)      zapoznanie się ucznia z udostępnionymi materiałami i podejmowanie określonych przez nauczyciela zadań,

c)      przedstawienie przez ucznia dokumentacji swojej  pracy,

d)      monitorowanie aktywności ucznia,

e)      ocenę pracy ucznia.

 

 1. Sposoby udostępniania materiałów:

a)      umieszczanie materiałów edukacyjnych na klasowych grupach utworzonych w portalu społecznościowym Facebook,

b)      udostępnianie materiałów dla uczniów oraz rodziców za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c)      przekazywanie informacji i wskazówek do pracy z dzieckiem drogą telefoniczną , e-mailową oraz  za pośrednictwem mediów społecznościowych,

d)      prowadzenie lekcji on-line,

e)      w szczególnych  sytuacjach przygotowywanie materiałów dla uczniów

w formie papierowej.

 

 1. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem:

a)      materiałów dostępnych na stronach internetowych rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej  oraz Kuratora Oświaty w Warszawie,

b)      materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

c)      innych materiałów wskazanych lub opracowanych przez nauczyciela.

 

II. Organizacja zdalnego nauczania.

 1. Zajęcia są realizowane zgodnie z tygodniowym planem, jednak nauczyciele, przygotowując materiały, uwzględniają:

a)      potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów  w zakresie samodzielnej pracy,  w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym  ,

b)      zróżnicowanie aktywności – kształcenie z użyciem monitorów ekranowych

i bez ich użytku,

c)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach,

d)      zdiagnozowane utrudnienia i  ograniczenia związane ze zdalnym nauczaniem.

 

 1. W ramach kształcenia na odległość nauczyciele wykonują następujące zadania:

a)      przygotowują  i udostępniają uczniom materiały edukacyjne lub prowadzą lekcje on-line,

b)      ustalają formy kontaktu z uczniami,

c)      kontaktują się z uczniami i rodzicami, udzielając potrzebnej  pomocy,

d)      analizują nadesłane przez uczniów prace i udzielają informacji zwrotnej,

e)      monitorują pracę uczniów,

f)       ustalają szczegółowe zasady oceniania aktywności oraz postępów uczniów,

g)      dokonują oceny aktywności oraz osiągnięć edukacyjnych  uczniów.

 

 1. W ramach kształcenia na odległość uczniowie wykonują następujące zadania:

a)      systematycznie śledzą swoja klasę na grupie, pocztę elektroniczną lub inne ustalone z nauczycielami formy kontaktu,

b)      odczytują przeznaczone dla nich informacje i wykonują wyznaczone zadania,

c)      w razie wątpliwości, trudności, pytań kontaktują się z nauczycielem określonego przedmiotu, a w przypadku ewentualnych utrudnień
w kontakcie - z wychowawcą klasy,

d)      dokumentują swoją pracę w sposób ustalony z nauczycielem (m.in. tworzą dokument Word,  wykonują zadania w zeszycie, ćwiczeniu itp.),

e)      przesyłają dokumentację swojej pracy (zdjęcia, skany, pliki) na adres e-mail nauczyciela; czynią to  systematycznie w terminie określonym przez nauczyciela danego  przedmiotu.

III. Kontrola i ocena.

 1. Kontroli i ocenie podlegają:

a)      pilność i terminowość  oraz  zaangażowanie ucznia w pracę,

b)      jakość prac ucznia i osiągnięcia edukacyjne.

 1. Sposoby  oceniania:

a)      bieżące – w trakcie lekcji on-line lub za pracę obejmującą materiał z danej jednostki lekcyjnej.

b)      podsumowujące – po ukończeniu określonego cyklu tematycznego .

 1. Częstotliwość oceniania

a)      co najmniej jedna ocena na 2 tygodnie- za pilność, terminowość, jakość prac domowych oraz zaangażowanie ucznia w pracę,

b)      co najmniej jedna ocena  po zrealizowaniu działu/ określonej partii materiału -za osiągnięcia edukacyjne, z zastrzeżeniem pkt. 4.

 1. Przy ustalaniu oceny z muzyki, plastyki, wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie i aktywność ucznia.
 2. Uczniowie oraz ich rodzice będą na bieżąco informowani o postępach ucznia
  w nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach ( poprzez wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne).
 3. Oceny uzyskane przez ucznia zostaną wpisane do dziennika i będą brane pod uwagę w ustalaniu oceny rocznej z poszczególnych przedmiotów.
 4. Uczniowie, którzy nie wykonają przedstawionych przez nauczyciela zadań, będą zobowiązani do zaliczenia  materiału w formie sprawdzianu wiadomości
  i umiejętności.
 5. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności (o którym mowa w pkt.7) oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, regulują przepisy wprowadzające zmiany w statucie szkoły.